Ako sa stať profesionálnym náhradným rodičom

Všetky deti prichádzajúce do nášho zariadenia sú ihneď umiestňované do profesionálnych náhradných rodín, nemáme zriadené výchovné skupiny. V profesionálnej náhradnej rodine zabezpečujeme starostlivosť o maloleté deti a prípadne tiež o mladých dospelých, ktorí už dosiahli plnoletosť, ale stále sa pripravujú na svoje budúce povolanie. Dieťaťu je tak poskytovaná starostlivosť v domácom prostredí zamestnanca nášho zariadenia – profesionálneho náhradného rodiča.

Profesionálny náhradný rodič je povinný splniť ustanovený kvalifikačný predpoklad a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v ustanovenom rozsahu, ktorej súčasťou je písomné zhodnotenie tejto prípravy. Prípravu môže záujemca absolvovať na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny alebo v akreditovanom neštátnom subjekte, ktorý takúto prípravu zabezpečuje (napr. Návrat).

Uchádzač o prácu profesionálneho náhradného rodiča nám zasiela štruktúrovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov (inak by sme si žiadosti nemohli nechať v databáze) a žiadosť o prijatie do zamestnania. My potom uchádzača kontaktujeme a pozývame na zoznamovací pohovor, pri ktorom zodpovieme záujemcom na všetky otázky a porozprávame o systéme práce profesionálneho náhradného rodiča. Nasleduje naša návšteva vo vašom byte alebo dome, kde chcete prácu vykonávať. Cieľom tejto návštevy je zoznámiť sa s celou vašou rodinou, ktorá bude do styku s našimi deťmi pravidelne prichádzať (manžel/ka, biologické deti, starí rodičia - ak s vami žijú a pod.). Tiež nás zaujímajú vaše bytové resp. priestorové pomery, aby sme poznali domácnosť, do ktorej bude dieťa umiestnené.

Práca profesionálneho náhradného rodiča má široký rozsah, nie je to len o bežnej každodennej starostlivosti a o výchove. Dieťa často krát prichádza z prostredia, ktoré je patologické alebo málo podnetné, a preto je potrebné predovšetkým v adaptačnej fáze prekonávať spoločne niektoré problémy, ktoré si dieťa so sebou prinesie. Zároveň ide o snahu vybudovať si vzájomnú dôveru a vzťah, v ktorom sa budete rešpektovať, dať dieťaťu hranice jeho správania, upevňovať v ňom zdravé a prospešné návyky a hodnoty, rozvíjať jeho osobnosť po všetkých stránkach.

Zároveň je dôležité zachovať vlastnú profesionalitu u náhradného rodiča, nakoľko zväčša je v najlepšom záujme dieťaťa jeho návrat späť do biologickej rodiny alebo jeho umiestnenie do náhradnej rodinnej starostlivosti mimo zariadenie.

Na celom priebehu práce profesionálneho náhradného rodiča sa podieľa odborný tím nášho centra, ktorý je pre neho i pre dieťa oporou a zároveň zabezpečuje a garantuje odbornú stránku poskytovania starostlivosti.