Osvojenie a pestúnska starostlivosť

Náhradná rodinná starostlivosť

Ak rodičia nezabezpečujú, alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa a nie je možné dieťa zveriť do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkuje dieťaťu umiestnenému v centre pre deti a rodiny pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie.

Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia maloletého dieťaťa vykonávajú svoje rodičovské práva a povinnosti len v rozsahu, v akom nepatria pestúnovi. Rodičia majú právo stýkať sa s maloletým dieťaťom, ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti. Pestúnska starostlivosť je zabezpečovaná do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa a za jej výkon pestúnovi prináležia príspevky od štátu.

Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi biologickými rodičmi a deťmi. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa.

 

Osvojiteľom či pestúnom sa môže stať len:

1. fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

2. fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

3. fyzická osoba, ktorá má osobné predpoklady (najmä zdravotné, osobnostné, morálne),

4. fyzická osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie či pestúnsku starostlivosť podľa osobitného predpisu (zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých predpisov)

5. fyzická osoba, ktorá spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

 

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, sa vykonáva v rozsahu najmenej 26 hodín a to na orgánoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovaných subjektoch vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť. Po skončení prípravy, subjekt vypracúva záverečnú správu. Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhoduje o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov do 15 dní odo dňa doručenia záverečnej správy o príprave fyzickej osoby na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti.

 

Proces náhradnej rodinnej starostlivosti

Ak žiadateľ splní všetky podmienky (viac informácií na UPSVaR, oddelenie SPODaSK) je zaradený do zoznamu žiadateľov, a následne čaká na možnosť kontaktovania sa s mal. dieťaťom. Na príslušnom UPSVaR mu bude poskytnuté nahliadnutie do spisovej dokumentácie dieťaťa, kde sú uvedené základné informácie o dieťati, jeho aktuálnej rodinnej situácii, o predchádzajúcej sociálnej situácii, o jeho zdravotnom stave (somatickom i psychickom). Keď žiadateľ prejaví záujem o kontaktovanie sa s konkrétnym dieťaťom, zorganizuje sa prvé stretnutie a zoznámenie sa s dieťaťom. Toto stretnutie ako i ďalšie v prípade pokračovania sa nazývajú interakcie. Počet interakcii môže byť rôzny a závisí od okolností a samotného dieťaťa a aj vás ako žiadateľov. Interakcie prebiehajú za prítomnosti osoby známej dieťaťu (psychológ, sociálny pracovník). O úspešnosti, či neúspešnosti interakcií informuje psychológ príslušný úrad. Ten vydá v prípade úspešných interakcií záujemcom  povolenie na podanie žiadosti o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti na súd.

Pri osvojení súdny proces prebieha v dvoch krokoch. Najprv je maloleté dieťa umiestnené u žiadateľov do predosvojiteľskej starostlivosti. Pred rozhodnutím súdu o samotnom osvojení je dieťa v starostlivosti budúceho osvojiteľa najmenej po dobu deviatich mesiacov. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd.

Osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu. Zrušením osvojenia vznikajú znovu vzájomné vzťahy medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Osvojenec bude mať opäť svoje predošlé priezvisko.